Grammaire grecque par l'exemple

A propos du pronom relatif

τί ἐστι τὸ πρᾶγμα περὶ οὗ λέγειν βούλει;
quelle est l'affaire dont tu veux parler ?

πλουσιῶτατός ἐστιν ὁ δεσπότης οὗ δοῦλός εἰμι.
le maître dont je suis l'esclave est très riche.

ἡ νόσος ἥν νοσῶ δεινοτάτη ἐστίν.
la maladie dont je souffre est très grave.

τὰ πράγματα ὧν ἐπιμελοῦμαί ἐστι πλεῖστα.
les affaires dont je m'occupe sont très nombreuses.

πολλὰς νίκας ἐνενικήκει ὁ Αλέξανδρος, ἐφ'αἷς μέγα ἐφρόνει. --- (ἐφ'αἷς = ἐπὶ αἷς)
Alexandre avait remporté beaucoup de victoires, dont il s'enorgueillissait.

ὅστις λέγει μὲν εὖ, τὰ δ'ἔργα αἰσχρά ἐστιν αὐτοῦ, τοῦτον οὐκ αἰνῶ ποτε.
celui qui parle bien, mais dont les actes sont honteux, jamais je ne l'approuve.

ἐξελήλαμαι ἐκ τῆς πατρῴας οἰκίας ἐν ᾗ καὶ ἐγενόμην καὶ ἐτράφην καὶ εἰς ἣν αὐτοὺς ἐγὼ παρεδεξάμην.
me voilà chassé de la maison paternelle dans laquelle je suis né et j'ai été élevé et dans laquelle je les ai moi-même accueillis.

ἐκεῖ οὐ πλοῖα ἔστιν, οἷς ἀποπλευσούμεθα.
là il n'y a pas de bâtiment pour nous embarquer (litt. où nous nous embarquerons).

οὐκ ἒστιν ὅστις τούτων οὐκ ἂν καταφρονήσειεν.
il n'est personne qui ne les mépriserait.

ἡγεμόνα αἰτήσόμεν Κῦρον, ὅστις ἡμᾶς ἀπάξει.
nous demanderons à Cyrus un guide qui nous emmène.

ἃ μὴ οἶδα, οὐκ οἶμαι εἰδέναι.
ce que je ne sais pas, je ne crois pas le savoir.

ἀπόκριναι ὃ τι ἄν σε ἐρωτῶ.
réponds à tout ce que je pourrai te demander.

ἐπαινῶ σε ἐπὶ τοῖς λόγοις οἷς ἐτόλμησας εἰπεῖν.  --- par attraction οἷς = οὕς
je te félicite des paroles que tu as osé dire

ἐπαινῶ σε ἐφ' οἷς ἐτόλμησας εἰπεῖν.
je te félicite de ce que tu as dit. --- ἐφ' οἷς = ἐπὶ τοῖς λόγοις.
A propos de l'impératif

impératif présent, deuxième personne, mais à l'aoriste quand il s'agit d'un ordre particulier ou d'une défense parrticulière.
πᾶς χαιρέτω μετʹ ἐμοῦ.
que tout le monde se réjouisse avec moi.

χαιρόντων πόνοι : adieu les fatigues !
χαιρέτω τὸ χρυσίον : adieu l’or !
χαιρέτω βουλεύματα : adieu les projets d’autrefois !

ἀλλ' ἄγε δή, ὦ Κρίτων, πειθώμεθα αὐτῷ καὶ ἐνεγκάτω τις τὸν φάρμακον.
mais, allons, Criton, obéissons-lui, et que l'on apporte le poison.

ἀλλά, παῖ, λαϐὲ τὸν βιϐλίον καὶ λέγε.
allons, petit, prends le livre et lis.

εὖ μάλα σκεψάμενος, ἀποκρίνου.
après avoir bien examiné la question, réponds.

γνῶθι σεαυτόν : connais-toi toi-même.

πολεμικὸς μὲν ἴσθι : sois belliqueux.
πολεμικὸς μὲν ἴσθι ταῖς ἐπιστήμαις καὶ ταῖς παρασκευαῖς, εἰρηνικὸς δὲ τῷ μηδὲν παρὰ τὸ δίκαιον πλεονεκτεῖν. Isocrate, Nic. 24 : que la science militaire et les appareils de la guerre montrent en vous un roi belliqueux; votre éloignement pour tout agrandissement injuste, un prince ami de la paix.

βουλεύου μὲν βραδέως, ἐπιτέλει δὲ ταχέως τὰ δόξαντα.
délibère avec lenteur, mais exécute avec rapidité ce que tu as décidé.

μὴ θορυϐεῖτε : cessez ce bruit (pour exprimer la défense μὴ avec impératif présent ou subjonctif aoriste, seulement dans le cas d'une défense particulière)
μὴ θορυϐησήτε : ne faites pas de bruit.
μὴ τοῦτο ποίει : ne fais pas cela (défense générale, en tout temps)
μὴ τοῦτο ποιήσῃς : ne fais pas cela (défense à un moment précis)
καὶ ὅπερ λέγω, μὴ θορυϐεῖτε, ὦ ἄνδρες.
et en ce qui concerne ce que je dis, ne protestez pas, messieurs.

καὶ μοι, ὦ ἄνδρες Ἀθηναῖων, μὴ θορυϐήσητε.
et n'allez pas, messieurs les Athéniens, protester contre moi.

τῷ Ἀσκληπιῷ ὀφείλομεν ἀλεκτρυόνα· ἀλλὰ ἀπόδοτε καὶ μὴ ἀμελήσητε.
nous devons un coq à Asclépios : alors, payez ma dette et ne négligez pas cela.

μηδεὶς θαυμάσῃ : que nul ne s'étonne !
μηδεὶς νομισάτω : que nul ne croie ! (parfois avec l'impératif aoriste)
μηδέποτε δοῦλον ἡδονῆς  σαυτὸν ποίει : ne te rends jamais esclave du plaisir !
μὴ φύγῃς : ne prends pas la fuite !

σὺ δέ Ισραηλ μὴ ἀγνόει καὶ Ιουδα μὴ εἰσπορεύεσθε εἰς Γαλγαλα καὶ μὴ ἀναϐαίνετε εἰς τὸν οἶκον Ων καὶ μὴ ὀμνύετε ζω̃ντα κύριον,  Vulg. Os. 4, 15 : si tu te prostitues, o Israël, que Juda ne se rende pas coupable ! ne venez pas à Galgala, et ne montez pas à Bethaven, et ne jurez pas en disant : " Yahweh est vivant !

μὴ, πρὸς Διὸς καὶ θεῶν, ἱκετεύω ὑμᾶς, ὦ Αθηναῖοι, μὴ τρόπαιον ἵστατε ἀφ' ὑμῶν αὐτῶν ἐν τῇ τοῦ Διονύσου ὀρχήστρᾳ, μηδ' αἱρεῖτε παρανοίας ἐναντίον τῶν Ἑλλήνων τὸν δῆμον τὸν Ἀθηναίων, Eschine, contre Ctésiphon, 156 : par Zeus et par tous les dieux, citoyens d'Athènes, n'érigez pas, je vous en conjure, un trophée à vos dépens dans le théâtre de Dionysos et ne convainquez pas de folie le peuple d'Athènes à la face des Grecs.

σκοπεῖτε δὴ καὶ λογίσασθε τοῦτο.
réfléchissez donc et songez à cela.

ὅτῳ δοκεῖ ταῦτα ἀνατεινάτω τὴν χεῖρα.
que celui qui est de cet avis lève la main.

ἴθι νυν παρίστασθον. (l'impératif précédé de ἄγε, φέρε ou ἴθι)
allons ! qu'ils se présentent tous les deux !

χωροῖς ἄν εἴσω.
tu peux entrer (veuillez entrer) (au lieu de l'impératif, on peut, par courtoisie, employer la 2ème personne de l'optatif avec ἄν)

ἴωμεν δὴ καὶ μὴ μέλλωμεν ἔτι (s'il s'agit d'une exhortation, on emploie la 1ère personne du subjonctif)
allons donc et ne tardons plus.
φέρʹ ἐκπύθωμαι.
allons ! que je me renseigne (souvent avec ἄγε, φέρε ou ἴθι)

εἶπον εἰς ὑμᾶς, ἅ μου δυοῖν εἵνεκα ἀκούσατε (l'impératif dans une proposition relative).
je vous dis devant vous des choses que je vous demande d'écouter pour deux raisons.

ἐκπέμπωμεν πρέσϐεις (à la 1ère personne du pluriel, le subjoctif s'impose pour exprimer un ordre ou une exhortation)
envoyons des ambassadeurs.

A propos du subjonctif délibératif

                                     voir grammaire UCL

tί ποιῶμεν ; (le subjonctif délibératif s'impose)
que devons-nous faire ?

εἴπωμεν ἢ σιγῶμεν ; ἢ τί δράσομεν ;
faut-il prendre la parole ou garder le silence ?

ἐροῦ αὐτόν  - τί ἔρωμαι ;
interroge-le - que lui demander ?

εἰπέ μοι, ὦ Σώκρατες, πότερόν σε θῶμεν νυνὶ σπουδάζοντα ἢ παίζοντα ;
dis-moi, Socrate, devons-nous supporter en ce moment que tu plaisantes ou que tu es sérieux ?

ϐούλει σοι εἴπω ; (le subjonctif délibératif est souvent précédé de ϐούλει, ϐούλεσθε, φέρε δή)
veux-tu que je te dise ?

βούλει, ὥσπερ ῞Ομηρος, εὐχώμεθα ταῖς Μούσαις ;
veux-tu que, comme Homère, nous fassions une prière aux Muses ?

τί δεῖ ἔτι λέγειν ; la délibération peut être remplacée par des formules comme τί δεῖ,  τί χρή)
que faut-il dire encore ?

τί με δεῖ ζῆν δουλεύοντα ;
pourquoi vivre esclave ?

τί χρὴ τὰ γιγνόμεν' ἡγεῖσθαι ;
que penser de ce qui se passe ?

οὐκ ἔχω ὅπως προτρέπω τὸ μειράκιον ἐπὶ φιλοσοφίαν ;
je ne sais comment tourner le jeune homme vers la philosophie ?A propos du subjonctif d'appréhension

μὴ οὐκ ᾖ διδακτὸν ἀρετή.
peut-être la vertu n'est-elle pas matière d'enseignement.

οὐ μὴ πίθηται.
il n'obéira sûrement pas.

μὴ ἀγροικότερον ᾖ τὸ ἀληθὲς εἰπεῖν.
je crains qu'il ne soit plus choquant de dire la vérité.
[= δέδοικα μὴ ἀγροικότερον ᾖ τὸ ἀληθὲς εἰπεῖν] --- voir grammaire UCL

μὴ δὴ νῆας ἕλωσι.
pourvu qu'ils ne s'emparent pas des vaisseaux.
memento dico Bailly

μὴ λίαν πίκρον εἰπεῖν ᾖ.
peut-être est-ce trop cruel à dire !Avec les verbes de crainte


μὴ avec le verbe au subjonctif ou optatif oblique ou rarement à l'indicatif.

φοϐεῖταί γε μέντοι... μὴ πάντα τὰ ἔσχατα πάθῇ.
certes il craint... de subir tous les supplices les plus extrêmes.

ἐφοϐεῖτο ... μὴ οὐ δύναιτο ἐκ τῆς χώρας ἐξελθεῖν.
il craignait de ne pas pouvoir sortir du pays.

φοϐοῦμαί μὴ τοῦτο ἀληθὲς ᾖ.
je crains que cela ne soit vrai.

φοϐοῦμαί μὴ οὐ τοῦτο ἀληθὲς ᾖ.
je crains que cela ne soit pas vrai.

φοϐοῦμαί μὴ ἔλθῃ --- cf. timeo ne veniat.
je crains qu'il ne vienne.

φοϐοῦμαί μὴ οὐκ ἔλθῃ--- cf. timeo ne non veniat.
je crains qu'il ne vienne pas.

ὑμεῖς τε, οἱ Λακεδαιμόνιοι... δέδιμεν μὴ οὐ βέϐαιοι ἦτε.
et vous, les Lacédémoniens, nous craignons que vous ne soyez pas des alliés sûrs.

οὐ τοῦτο δέδοικα μὴ οὐκ ἔχω ὅ τι δῶ ἑκάστῳ τῶν φίλων.
je ne crains pas de ne pas avoir de quoi donner à chacun de mes amis.

φοϐούμεθα μὴ ἀμφοτέρων ἡμαρτήκαμεν.
nous craignons d'avoir manqué les deux buts.

δέδοικα μὴ τοὐναντίον οὗ βούλομαι ποιῶ.
je serai même allé, je le crains, contre mon but.Pour exprimer le souhait ou le regret


Pour le souhait


εὐτυχοῖτε  (c'est l'optatif présent (fait permanent)ou optatif aoriste (fait ponctuel) qui s'impose; optare : souhaiter.
puissiez-vous être heureux !

εἴθε ἔλθοι (souvent avec la conjonction εἴθε, ou la locution εἰ γάρ !
puisse-t-il venir !
on sous-entend une proposition telle que ce serait bien si
ce serait bien s'il venait.

εἴθε φίλος ἡμῖν γένοιο.
puisses-tu devenir notre ami !

ὃ μὴ γένοιτο !
puisse cela ne pas arriver !

εἰ γὰρ γενοίμην ἀντὶ σοῦ νεκρός !
ah ! puissé-je mourir à ta place !

εἴθε μὴποθ' ἥμαρτεν !
plût au ciel qu'il n'eût jamais échoué !

Pour exprimer un regret dans le présent ou dans le passé, le grec emploie :

εἴθε, εἰ γὰρ + indicatif imparfait ou aoriste; négation μή.
εἴθε μὴ ἔλθοι !
puisse-t-il ne pas venir !

εἰ γάρ μὴ ἔλθοι !
si seulement il ne venait pas me voir !

εἴθε μὴ εἴης δυστυχής !
puisses-tu n'être pas malheureux !

εἴθε ἔζη !
plût au ciel qu'il fût vivant !

εἰ γάρ μὴ ἀπέθανεν !
plût au ciel qu'il ne fût pas mort !

εἰ γὰρ γενοίμην ἀντὶ σοῦ νεκρός !
ah ! puissé-je mourir à ta place ! 

On peut aussi employer avec ou sans εἴθε ou εἰ γὰρ ὤφελον, l'aoriste second de ὀφείλω suivi de l'infinitif.
μήποτ´ ὤφελον λιπεῖν τὴν Σκῦρον.
jamais je n'aurais dû quitter Scyros !
ὀλέσθαι δ' ὤφελον τῇδ' ἡμέρᾳ !
j'aurais dû mourir ce jour-là !
ὤφελον πάροιθεν ἐκλιπεῖν βίον !
plût aux dieux que j’eusse quitté la vie auparavant ! --- cf. dico Bailly


Proposition subordonnée infinitive complément d'objet direct

οἱ ἡγεμόνες φασὶν εἶναι ἄλλην ὁδόν : les guides disent qu'il y a un autre chemin.

πάντες Ἕλληνές τε καὶ βάρϐαροι νομίζουσιν εἶναι θεούς, Platon, Leg. 886a : tous les Grecs et tous les barbares croient que des dieux existent.
avec un participe νόμιζε, ἐὰν ἐμὲ ἀποκτείνῃς, ἄνδρα ἀγαθὸν ἀποκτείνων, Xen. An. 6, 6, 24 : sache que, si tu me fais mourir, tu fais mourir un homme courageux.   

οἴεται τοὺς Ἀθηναίους εἶναι κρατίστους : il se figure que tous les Athéniens sont les plus puissants.
οἴονται γὰρ κερδαίνειν ταῦτα ποιήσαντες, Platon, Phéd, 116e : ils pensent en effet, en agissant ainsi, tirer un profit. --- sans sujet exprimé.

τὸν μὲν γὰρ καλὸν κἀγαθὸν ἄνδρα καὶ γυναῖκα εὐδαίμονα εἶναί φημι, τὸν δ᾿ἄδικον καὶ πονηρὸν ἄθλιον, Platon, Gorg., 470e : je dis que l'homme et la femme de bien sont heureux, mais que l'homme injuste et mauvais est misérable.

ἡγεῖσθε θεοὺς βλέπειν πρὸς τὸν εὐσεϐῆ βροτῶν, Soph. O.C. 278 : pensez que les dieux ont l’œil sur le mortel pieux.
ἡγεῖσθαι : juger, penser, croire. --- cf. le latin duco.
ἡγοῦμαί σε χρηστὸν εἶναι : je crois que tu es quelqu'un de bien.
οὐ γὰρ δὴ καὶ στρατηγοὺς αἱρεῖσθε καὶ πρὸ πατέρων καὶ πρὸ ἀδελφῶν, καὶ ναὶ μὰ Δία γε ὑμεῖς πρὸ ὑμῶν αὐτῶν, οὓς ἂν ἡγῆσθε περὶ τῶν πολεμικῶν φρονιμωτάτους εἶναι : de même pour les généraux, vous choisissez, de préférence à vos pères et à vos frères, et, par Zeus, de préférence à vous-mêmes, ceux que vous jugez les plus compétents dans l'art de la guerre. --- Xén. apol. Socr. 20.
memento ἡγεῖσθαι τοῖς πολίταις εἰς ἀρετήν : conduire les citoyens vers la vertu.

ἐκέλευσε τοὺς ὁπλίτας αὐτοῦ μεῖναι : il donna l'ordre aux hoplites de rester sur place.   
ἐκέλευσα αὐτὸν ἐνεγκεῖν τὴν ἐπιστολήν, Xén., Cyr., 2, 2, 9 : je lui donnai l'ordre de m'apporter la lettre.
οὐ σὲ ἀπέστειλε Ἀρταφρένης ἐμέο πείθεσθαι καὶ πλέειν τῇ ἂν ἐγὼ κελεύω; Hérod. 5, 33 : Artapherne ne vous a-t-il pas envoyé pour m'obéir, et pour faire voile partout où je peux vous l'ordonner ?

τρεῖν μ' οὐκ ἐᾷ Πάλλας, IL. 6, 256 : Pallas ne permet pas que je tremble.

ὁ νόμος γὰρ αὐτῷ δέδωκεν καὶ δώσει προσλαμϐάνειν εἰς ταύτην τὴν ἐπιμέλειαν τῶν πολιτῶν ἀνδρῶν καὶ γυναικῶν οὓς ἂν ἐθέλῃ, Platon, Leg. 813c : la loi lui a déjà permis et lui permettra encore de s'adjoindre pour cette surveillance ceux des citoyens et des citoyennes qu'il voudra.   

βούλομαι δὲ ὀλίγα ἑκατέρους ἀναμνήσας καταϐαίνειν, τούς τε ἐξ ἄστεως καὶ τοὺς ἐκ Πειραιῶς, Lys. contre Erat. 12, 92 : je veux, avant de descendre, rappeler quelques faits aux deux partis, celui de la ville et celui du Pirée.

οὐδὲν γὰρ κωλύει τοὺς περὶ ἕτερα δεινοὺς γενομένους μὴ χρηστοὺς εἶναι περὶ τὰ συμϐόλαια, Isocr. Soph. 6 : car rien n'empêche que des hommes, devenus habiles relativement à d'autres choses, ne soient pas loyaux en ce qui concerne les contrats.

ὁ Ἅρπαγος ... τίσασθαι Ἀστυάγεα ἐπιθυμέων, Hérod. 1, 123 : Harpage, qui désirait ardemment se venger d'Astyages.

ἐλπίζων εἶναι ὀλϐιώτατος, HDT. 1, 30 : croyant être très heureux.
ἐλπίζει δυνατὸς εἶναι ἄρχειν, PLAT. Rsp. 573c : il se croit capable de commander.
τίς ἤλπισεν ἁμαρτήσεσθαί τινα τῶν πολιτῶν τοιαύτην ἁμαρτίαν ; Lys. 189, 24 : qui a pu croire qu’un citoyen quelconque commettrait une pareille faute ?


Proposition subordonnée infinitive sujet

ἔξεστι + inf. : il est permis de.
ἐν ἐνίαις μὲν τῶν πόλεων, μάλιστα δὲ ἐν ταῖς εὐπολέμοις δοκούσαις εἶναι, οὐδ' ἔξεστι τῶν πολιτῶν οὐδενὶ βαναυσικὰς τέχνας ἐργάζεσθαι : dans quelques cités, surtout dans celles qui passent pour guerrières, on va jusqu'à ne permettre à aucun citoyen d'exercer les métiers des artisans.

δεῖ πάντας στρατεύεσθαι : il faut que tous servent comme soldats.
ὅστις μέλλει ἀρκέσειν, ὅταν ἐγὼ ἀπῶ, ἀντ' ἐμοῦ ἐπιμελόμενος, τί αὐτὸν καὶ δεῖ ἄλλο ἐπίστασθαι ἢ ἅπερ ἐγώ : celui qui doit être capable, en mon absence, d'avoir soin de mes affaires à ma place doit-il avoir d'autres connaissances que moi ?  

ἔδοξέ μοι + inf. : il m'a semblé bon de, j'ai jugé bon de.
ἔδοξέ μοι τούτῳ πειραθῆναι συγγενέσθαι : il m'a semblé bon de tâcher de le rencontrer.
ἔδοξέ μοι εἰς λόγους σοι ἐλθεῖν : il m'a paru bon de venir à toi pour discuter.
δοκῶ μοι ἀκούειν : il me semble que j'entends.
δοκεῖς μοι ἀμαρτάνειν : il me semble que tu te trompes.

δίκαιός εἰμι + l’inf.  =  δίκαιόν ἐστιν ἐμέ + l’inf.  : il est juste que je…
δίκαιός εἰμι κολάζειν : j’ai le droit de punir.
δίκαιός εἰμι ζημιούσθαι : il est juste que je sois puni.
δίκαιόν ἐστί σε βοηθεῖν τῷ ἀνδρί : il est juste que tu aides cet homme.
δίκαιος εἶ βοηθεῖν τῷ ἀνδρί : il est juste que tu aides cet homme.
δίκαιος εἶ βοηθεῖν τῷ ἀνδρί. δοκῶ οὖν μοι ἐγὼ παρακαλεῖν σέ :  il est juste que tu viennes à son secours; je crois donc devoir t'appeler à mon aide.

ἀνάγκη avec ou sans ἐστί : cela est nécessaire, il y a nécessité. 
πολεμίζομεν, εἴπερ ἀνάγκη : nous nous battrons, s’il le faut.
avec inf.  ἀνάγκη ἦν με πείθεσθαι τῷ λόγῳ : il était nécessaire que j'obéisse à ce discours
ἀλλὰ τίη ἔριδας καὶ νείκεα νῶϊν ἀνάγκη νεικεῖν ; mais quelle nécessité de soulever entre nous deux des querelles et des contestations ?
ἀνάγκη γάρ, ἔφην ἐγώ, τοῦτο ὁρᾶσθαί γε οὕτω καταφανὲς ὄν : on ne peut pas faire autrement que de le voir, dis-je, cela est évident.

δῆλος εἰμι : il est clair que je ...
φανερός εἰμι : il est manifeste que je ...
οἱ πολέμιοι δῆλοι ἦσαν ὅτι ἐπικείσονται : il était clair que les ennemis attaqueraient.
Λακεδαιμόνιοι δῆλοι ἦσαν ἐπιϐουλεύοντες ἡμῖν  : il était clair que les Lacédémoniens complotaient contre nous.
δῆλος ὁρᾶσθαι ὤν, Eur. Or. 350 : il est facile de voir qu’il est (du sang de Tantale)
καταγελᾷς μου, δῆλος εἶ (s.-ent. καταγελῶν) : tu te moques de moi, c’est clair.

ἐπίδοξός εἰμι + inf. : il est probable que je...
ἐπίδοξοι τοῦτο πείσεσθαι : ils sont en danger de souffrir ce traitement.

λέγεται ὁ Ἄμασις ὡς φιλοπότης ἦν : on dit qu'Amasis aimait la boisson.
καί τις καὶ ἄνεμος αὐτοὺς λέγεται κωλῦσαι, Thuc. 2, 93 : et on dit aussi qu'il y avait du vent pour les empêcher d'exécuter leur dessein.
ἐλέγετο Συέννεσιν εἶναι ἐπὶ τῶν ἄκρων, Xén. An. 1, 2, 21 : on disait que Syennésis était sur les hauteurs.